Advies Verzuimbeleid

Waar mensen werken komt ziekteverzuim voor. Met het oog op de bedrijfscontinuïteit is het belangrijk dat u in uw verzuimbeleid vastlegt hoe u omgaat met verzuim door ziekte.

Maatwerk
Verzuimbeleid is maatwerk: het moet passen bij de aard, omvang en cultuur van uw bedrijf. Aangezien dit beleid uw werknemers aangaat, is het verzuimbeleid instemmingsplichtig. Dit betekent dat het formeel pas van toepassing is, als de vertegenwoordiging van de werknemers hiermee ingestemd heeft.

Verplichting
Het voeren van een verzuimbeleid is een impliciet omschreven wettelijke plicht voor de werkgever en wordt expliciet genoemd in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 2.9). VerzuimTij adviseert u over het voeren van een gestructureerd, systematisch en adequaat arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Het voorkomen en beperken van ziekte is immers een logische doelstelling van het verzuimbeleid. Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgdraagt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Voordelen van een verzuimbeleid
Een verzuimbeleid heeft tal van voordelen:

 • Het geeft aan hoe u omgaat met ziekte en ziekteverzuim
 • Het geeft duidelijk weer welke procedures de leidinggevenden en de zieke medewerkers moeten volgen
 • Het geeft middelen weer die uw bedrijf kan inzetten bij het omgaan met ziekteverzuim
 • Het geeft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden weer die leidinggevenden hebben bij ziekteverzuim
 • Het geeft aan op welke wijze u gebruik moet of kan maken van externe deskundigen


Onderdelen verzuimbeleid
Een effectief verzuimbeleid bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Ziekteverzuimpreventie – Waar het arbobeleid ingaat op collectieve, arbeidsgebonden ziekteverzuimpreventie, richt het verzuimbeleid zich meer op de preventie van ziekte in het algemeen en op de manier waar u daarmee omgaat. Ook kan het verzuimbeleid ingaan op de wijze waarop u voorkomt dat werknemers met een functionele beperking uitvallen voor werk en hoe zij gere-integreerd kunnen worden. In samenwerking met VerzuimTij kunnen wij de problemen en mogelijke oplossingen in kaart brengen.
 • Ziekteverzuimprotocol – Een protocol beschrijft de processen rondom ziekmelden, verzuimcontrole, verzuimbegeleiding, re-integratie bij langdurig verzuim, percentage loondoorbetaling bij ziekte en de verrekening van vakantiedagen. Door processen en hun inhoud schriftelijk vast te leggen is het voor iedereen duidelijk wat de rechten en plichten zijn. Zo voorkomt u ongelijke behandeling van uw medewerkers.
 • Verzuimtraining – Training kan u en uw leidinggevenden helpen bij de rol die u heeft volgens het verzuimbeleid. In de training leert u welke vragen wettelijk wel en niet toegestaan zijn en hoe u een efficiënt gesprek kunt voeren met de verzuimende werknemer, waardoor deze zo snel mogelijk re-integreert.  
 • Verzuimregistratie/-analyse – Om de effectiviteit van uw verzuimbeleid te evalueren, kunt u cijfers en analyses gebruiken. Door periodiek de verzuimcijfers en de verzuimoorzaken (geanonimiseerd door de bedrijfsarts) te analyseren, maakt VerzuimTij verzuimpatronen inzichtelijk.
 • Begeleiding bij re-integratie – Om te voorkomen dat werknemers (onnodig) langdurig ziek blijven, is bewaking van het ziekteverzuimproces door een casemanager vaak efficiënt. Deze bewaking kan door een casemanager van VerzuimTij gebeuren. De casemanager begeleidt de zieke werknemers, zodat ze sneller weer aan de slag kunnen.
 • Wat te doen bij conflicten – Soms staat het oordeel om niet te kunnen werken re-integratie in de weg. Het is dan prettig als het ziekteverzuimbeleid de voorwaarden beschrijft die de zieke medewerker kan bewandelen voor een second opinion. Diezelfde voorwaarden maken ook duidelijk wanneer u het loon kunt opschorten.

Het verzuimbeleid moet in lijn zijn met het algemene bedrijfsbeleid of het personeelsbeleid als onderdeel hiervan.

Bron Arboportaal