Verzuimbegeleiding

Een (langdurig) zieke medewerker kost een bedrijf veel geld. Wat doet u bij ziekteverzuim? Hoe begeleidt u de zieke werknemer? Iedereen is gebaat bij spoedig herstel. VerzuimTij zet hiervoor casemanagers in. Zij regisseren namens u alle processen rondom arbeidsongeschiktheid. Dit doen zij om ervoor te zorgen dat uw medewerker zo snel mogelijk weer gezond en gemotiveerd aan het werk gaat.

Direct vanaf de eerste ziektedag gaan wij voor u aan de slag:

  • Monitoren van het verzuimproces
  • Adviseren van werkgever en werknemer
  • Controleren of gemaakte afspraken worden nagekomen
  • Zorgen dat u aan de wettelijke verplichten voldoet

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Wij zijn u graag van dienst.

Actiepunten na ziekmelding

Eerste ziekteweek

Vanaf de eerste ziektedag trekt VerzuimTij samen met u en de medewerker op. Als werkgever registreert u de ziekmelding in het verzuimvolgsysteem. Vervolgens neemt onze casemanager contact op met u en de werknemer om de ziekmelding te bespreken. Indien noodzakelijk schakelen wij een bedrijfsarts in. VerzuimTij werkt hiervoor regionaal samen met diverse bedrijfsartsen, maar ook met een landelijke bedrijfsartsengroep. U krijgt een (of meer) vaste bedrijfsarts(en) toegewezen. Het voordeel voor u en uw medewerker is dat er altijd een spreekuurlocatie in de buurt is.

Week 6 - Probleemanalyse
Tijdens de lopende ziekmelding overlegt uw casemanager steeds met alle betrokken partijen. We betrekken u, de medewerker en de bedrijfsarts bij vrijwel iedere stap. Door regelmatig met alle betrokkenen te overleggen en de lijnen kort te houden verkorten wij het aantal verzuimdagen. Op deze manier beperkt VerzuimTij de schadelast voor u als werkgever. Als er sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim maakt de bedrijfsarts binnen zes weken een probleemanalyse, met begeleiding van uw casemanager.

Week 8 - Plan van aanpak
Samen met u en uw medewerker stellen we in de 8e week een plan van aanpak op. Daarin staat wat we samen gaan doen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Uw casemanager geeft pro-actief advies over de re-integratiestappen. Alles is erop gericht om de zieke medewerker op een persoonlijke en duurzame manier te re-integreren. Dit kan binnen uw bedrijf, maar ook erbuiten. Om de kosten voor de in te zetten interventies zoveel mogelijk te beperken, betrekt VerzuimTij de verzekeraars bij de financiering ervan. U kunt hierbij denken aan uw verzuimverzekeraar, WGA Eigenrisicodrager en uw pensioenverzekeraar.

De 42e weekmelding
Is uw medewerker nog ziek? Op uiterlijk de eerste werkdag van de 42e week verzorgt de casemanager de ziekmelding van uw medewerker bij het UWV en eventuele WIA verzekeraars.

Overweging inzet tweede spoor

Week 50 Eerstejaarsevaluatie
Als uw medewerker bijna een jaar ziek is volgt een evaluatiemoment. Daarbij bent u als werkgever aanwezig. Op basis van deze evaluatie ondernemen we verdere acties. U kunt hierbij denken aan het zoeken naar een andere functie binnen of buiten uw bedrijf.

Week 87 Re-integratieverslag
VerzuimTij helpt u om samen met de medewerker een re-integratieverslag te maken. Hiermee stelt het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid vast en tevens wordt bepaald of de medewerker recht heeft op een WIA-uitkering.

Week 91 Aanvraag WIA-uitkering
Het UWV beoordeelt de re-integratie, de inspanningen van u als werkgever en werknemer en stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast.

Week 104 WIA-uitkering
Als geen verlenging de loondoorbetaling wordt opgelegd eindigt in week 104 de wachttijd. Uw loondoorbetalingsverplichting stopt als het UWV de re-integratieverplichting als voldoende heeft beoordeeld.

Na het 2e ziektejaar
Als uw medewerker na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt is komt hij wellicht in aanmerking voor een WIA-uitkering. Mogelijk wordt deze WIA-schade gedurende 10 jaar aan u doorberekend. Dit kan een forse impact hebben op uw bedrijfsresultaat. VerzuimTij is uw partner als het gaat om het beperken van deze schadelast. Wij adviseren wat u kunt doen om deze schadelast te beperken.