Risico-inventarisatie & -Evaluatie

Werkgevers, werknemers en overheid hebben samen belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zoveel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden.

De verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden ligt primair bij de werkgever. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven, is inzicht nodig in alle risico’s die mogelijk in uw bedrijf kunnen voorkomen. Hiervoor is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een goed hulpmiddel. Met deze RI&E kunt u de risico’s gestructureerd aanpakken. Daarmee beperkt u de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en -ongevallen tot een minimum.

Gezondheid  en veiligheid

Een goede RI&E bestaat uit:

 • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico-beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Daarbij gaat specifieke aandacht uit naar werknemers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’. Daarbij kunt u denken aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangere vrouwen, jeugdigen en ouderen
 • De evaluatie van de risico’s, die aan de gevaren zijn verbonden
 • De prioritering van de risico's
 • Een plan van aanpak voor het nemen van de verschillende maatregelen
   

Inhoud RI&E

Onderwerpen die in een RI&E beschreven worden, zijn onder andere:

 • Zijn binnen uw bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig die de gezondheid/veiligheid kunnen schaden? Zo ja, welke? Is sprake van blootstelling aan deze stoffen? Zo ja, hoeveel?
 • Hoe groot is de fysieke belasting van uw werknemers? Bestaat de kans op fysieke overbelasting?
 • Kan beeldschermwerk de gezondheid van de werknemers beïnvloeden? Van hoeveel beeldschermwerk per dag is sprake?
 • Kan het lawaai leiden tot een gevaarlijke en/of ongezonde situatie?
 • Heeft uw bedrijf de juiste arbeidsmiddelen?
 • Welke gevaren levert het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op?
 • Kunnen uw werknemers te maken krijgen met seksuele intimidatie of geweld?
 • Zijn er concrete regels voor werknemers die thuis werken (plaatsonafhankelijk werk)?


Plan van aanpak

Onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. Hierin staat welke maatregelen u neemt om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Ook staat in het plan van aanpak binnen welke termijn u deze maatregelen uitvoert en wie binnen uw organisatie hiervoor verantwoordelijk is. Als werkgever dient u alle onderwerpen uit het plan van aanpak uit te voeren.

Advies en toetsing

De gecertificeerde arbokerndeskundige van VerzuimTij ondersteunt en adviseert u graag bij het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het plan van aanpak. De arbokerndeskundige kan ook de verplichte toetsing uitvoeren. Daarbij checkt hij onder andere of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Vervolgens geeft de arbokerndeskundige u advies over onder andere het plan van aanpak.

Toetsing van de RI&E is niet nodig als:

 • alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken;
 • het bedrijf maximaal 25 werknemers heeft én gebruikmaakt van een door het Steunpunt RI&E erkende branche-RI&E of gebruikmaakt van een branche-RI&E die in de cao is opgenomen.
   

Bron: Arboportaal