Verzuimtij

Wat doet een werkgever bij ziekteverzuim? Hoe begeleidt men de werknemer? In geval van verzuim is iedereen gebaat bij een snel herstel.

VerzuimTij zet onafhankelijke en professionele casemanagers (verzuimregisseurs) in die namens werkgevers alle processen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid regisseren en proactief alle contacten verzorgen tussen de diverse betrokken partijen. Dit alles zowel tijdens de loondoorbetalingsperiode als ook tijdens de Ziektewet- en/of WIA-uitkeringsperiode.

Vanaf de ziekmelding gaan wij aan de slag:

 • Monitoren van het verzuimproces
 • Nakomen van afspraken
 • Zorgen dat aan wettelijke verplichtingen wordt voldaan (o.a. Wet Verbetering Poortwachter).

De werkgever geeft aan welke aanpak gewenst is. Wij overleggen altijd eerst over de stappen die we willen gaan nemen.

Bedrijfsarts

VerzuimTij werkt samen met diverse zelfstandige bedrijfsartsen uit de regio, maar ook met een landelijke bedrijfsartsengroep. Werkgevers krijgen een (of meer) vaste bedrijfsarts(en) toegewezen met een spreekuurlocatie in de buurt van de werknemers!

Interventies

VerzuimTij heeft een compleet netwerk van interventiepartijen die direct kunnen worden ingezet. Denk hierbij o.a. aan:

 • Arbeidsdeskundige
 • (Bedrijfs)maatschappelijk dienstverlener
 • Re-integratieadviseur (1e en 2e spoor)
 • Bedrijfsverpleegkundige
 • Mediator
 • Specialist arbeidsrecht
 • Fysiotherapeut
 • Wachtlijstbemiddelaar

Interventies kunnen door VerzuimTij maar ook door de bedrijfsarts worden geadviseerd. We overleggen altijd eerst met de werkgever over de stappen die we willen gaan nemen.

VerzuimTij maakt optimaal gebruik van contacten met verzekeraars teneinde te bewerkstelligen dat re-integratiekosten en/of interventiekosten middels bijdragen van betrokken verzekeraars tot een minimum beperkt worden.

Web-based verzuimvolgsysteem

VerzuimTij stelt een gebruiksvriendelijk web-based verzuimvolgsysteem aan werkgevers ter beschikking. Binnen deze applicatie:

 • kan men werknemers ziek en weer beter melden;
 • wordt een compleet overzicht bijgehouden van het ziekteverzuim binnen de organisatie
 • kan men per verzuimgeval bekijken welke stappen er ondernomen moeten worden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
 • wordt een compleet dossier gevormd per verzuimgeval (correspondentie, gespreksverslagen van diverse partijen, probleemanalyse, plan van aanpak etc.)

Met een internetverbinding kan vanaf ieder apparaat, laptop, smartphone of tablet, altijd en overal ingelogd worden.

Het systeem is in de meeste gevallen te koppelen aan bestaande HR-systemen. Daarnaast is er een automatische koppeling mogelijk met het UWV.

Scan verzuimbeleid

De diversiteit van verzuimkosten is enorm. Ze kunnen dan ook op de meest uiteenlopende manier in kaart gebracht worden. Om gericht te werken aan schadelastbeheersing op verzuim, dient er een directe relatie gelegd te worden tussen verzuim, aanpak, medewerker en kosten/baten.

Alvorens we voor een werkgever aan de slag gaan, kunnen wij een scan van het verzuimbeleid uitvoeren!

VerzuimTij maakt met de verzuimscan verzuim en verzuimkosten binnen een bedrijfseconomisch kader per oorzaak herleidbaar tot op een zo gedetailleerd mogelijk niveau. Uiteindelijk worden de kosten per verzuimonderdeel, de zogeheten verzuiminfrastructuur, inzichtelijk gemaakt om te kunnen duiden waar (financieel) de grootste problemen waarneembaar zijn. Vervolgens kan met het advies uit de scan een plan van aanpak worden opgesteld waarin het benodigde budget en de te realiseren besparing in euro´s geduid kan worden.

Abonnementsvormen verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding kan d.m.v. verschillende abonnementen worden afgenomen. Ook maatwerkoplossingen zijn mogelijk.

Verrichtingenabonnement

Bij dit abonnement betaalt men een laag bedrag per jaar per werknemer. Voor dit bedrag kan gebruik worden gemaakt van het web-based verzuimvolgsysteem. Er wordt vervolgens betaald per de door VerzuimTij verrichte dienst. De kosten worden dus pas gemaakt indien er sprake is van verzuim. Dit pakket zorgt er voor dat werkgevers voldoen aan de verplichting om aangesloten te zijn bij een gecertificeerde bedrijfsarts volgens de maatwerkregeling.

Basisabonnement

VerzuimTij ondersteunt, begeleidt en adviseert werkgevers tijdens het gehele verzuimtraject. De casemanager van VerzuimTij voert de regie tijdens het verzuimtraject en zal alle lopende dossiers op de voet volgen. De advies- en contactmomenten zijn bij dit abonnement volledig inbegrepen. Er kan gebruik worden gemaakt van het web-based verzuimvolgsysteem. Er wordt een vast tarief per jaar per werknemer betaald. Daarnaast wordt de inzet van de bedrijfsarts en andere deskundigen per verrichting berekend.

Plusabonnement

VerzuimTij ondersteunt, begeleidt en adviseert werkgevers tijdens het gehele verzuimtraject. De casemanager van VerzuimTij voert de regie tijdens het verzuimtraject en zal alle lopende dossiers op de voet volgen. De advies- en contactmomenten zijn bij dit abonnement volledig inbegrepen. Er kan gebruik worden gemaakt van het web-based verzuimvolgsysteem. Er wordt een vast tarief per jaar per werknemer betaald en er worden daarnaast géén aanvullende facturen voor de werkzaamheden van de bedrijfsarts in rekening gebracht. De inzet van overige deskundigen wordt per verrichting berekend.

Dienstverlening tijdens de Ziektewet- en/of WIA-uitkeringsperiode is niet inbegrepen bij bovenstaande abonnementsvormen.

 

Neem contact met ons op en maak een afspraak om de mogelijkheden met ons door te nemen!